Bonusowe Bony

REGULAMIN AKCJI LOKALNEJ „BONUSOWE BONY”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E.Leclerc

 1. Organizatorem akcji lokalnej „BONUSOWE BONY” jest Lublindis Polska sp. z o.o. ,
   20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 19, NIP:  9462651328, REGON: 360633440,
  KRS: 0000540601, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „E.Leclerc
  przy ul. Tomasza Zana 19”.
 2. Akcja lokalna „BONUSOWE BONY” skierowana jest do klientów hipermarketu E. Leclerc w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 19.
 3. Warunkiem udziału w akcji lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc przy ul. Tomasza Zana 19, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym Bonus E.Leclerc wybrali ten sklep jako „Sklep preferowany”
 4. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.
 5. Akcja lokalna „BONUSOWE BONY” realizowana w terminie 01.06.2022r. do 31.12.2022r. 2023. E.Leclerc przy ul. Tomasza Zana 19 poinformuje klientów, umieszczając na terenie sklepu stosowne informacje o zakończeniu możliwości zbierania premii w ramach akcji lokalnej oraz ich realizowania na miesiąc przed zamknięciem akcji lokalnej.
 6. Program ma na celu nagrodzenie lojalności klientów hipermarketu poprzez umożliwienie gromadzenia środków i wykorzystywania ich za pomocą Karty Lojalnościowej, na której będą rejestrowane punkty stanowiące premię za dokonanie zakupów o określonej wartości.
 7. Identyfikacja klienta i możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili zeskanowania karty przez Klienta na dedykowanym do tego skanerze przed zakończeniem paragonu. W wypadku kas samoobsługowych Klient powinien zeskanować kartę na skanerze kasowym. Dopuszczalne jest w tym celu również zeskanowanie Karty Stałego Klienta zapisanej w aplikacji zainstalowanej w telefonie. W razie niezeskanowania karty przed zakończeniem transakcji punkty za zakupy nie zostaną naliczone.
 8. Począwszy od dnia 1.06.2021 r. Karta Stałego Klienta Bonus E.Leclerc umożliwia uzyskanie i gromadzenie punktów przyznanych jako premia jednorazowego zakupu w którejkolwiek z kas hipermarketu E.Leclerc przy ul. Tomasza Zana 19 za kwotę
  w wysokości co najmniej 5 PLN. Za każde następne 5 PLN wydane w tej samej transakcji Posiadacz Karty Stałego Klienta otrzymuje kolejny 1 punkt. Zakupy z różnych kas nie sumują się. Akcja nie dotyczy sklepu internetowego.
 9. Punkty można uzyskać dzięki dokonaniu zakupów z całego dostępnego asortymentu sklepu ZA WYJĄTKIEM następujących produktów i usług:
 1. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
 4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
 5. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu.

 1. Punkty zgromadzone na koncie uprawniają do zamiany ich na bon na zakupy. Żeby wymieć punkty na bon należy uzbierać

300 punktów na bon o wartości 10 PLN

500 punktów na bon o wartości 20 PLN

1000 punktów na bon o wartości 50 zł

1800 punktów na bon o wartości 100 zł

Kasjer podczas zakupów poinformuje klienta o możliwości zamiany uzbieranych punktów na wybrany bon. Po wyrażeniu przez klienta chęci zamiany punktów na bon, w kasie sklepu wydrukuje się bon o wartości adekwatnej do ilości zebranych punktów, do realizacji w sklepie w ciągu 14 dni licząc od następnego dnia po wydruku bonu. Bon ważny jest wyłącznie w datach wydrukowanych na bonie. Za bon niewykorzystany nie przysługuje rekompensata.

 1. Realizację bonu, można dokonywać jedynie w markecie E. Leclerc przy ul. Tomasza Zana 19, który otworzył rachunek i wydał Kartę. Nie jest możliwe łączenie różnych kont programu lojalnościowego. Wykorzystanie zgromadzonych punktów jest możliwe dopiero w następnej transakcji po ich przyznaniu. Do jednej transakcji można wykorzystać maksimum 2 bony. Żeby bon odliczył się od zakupów należy zrobić zakupy za minimum 60zł i zeskanować do zakupów kartę lojalnościową.
 2. W transakcji przyznania lub zamiany punktów może uczestniczyć wyłącznie jedna karta. Jedna karta związana jest z jednym uczestnikiem akcji „BONUSOWE BONY” i nie ma możliwości wydawania więcej niż jednej karty jednemu uczestnikowi. Posługiwanie się Kartą Stałego Klienta Bonus E.Leclerc przez inne osoby niż te, na które zarejestrowana jest karta stanowi złamanie zasad niniejszego regulaminu i upoważnia organizatora do anulowania transakcji, aż do zlikwidowania konta włącznie.
 3. Jeżeli klient bezpośrednio po zakończeniu skanowania towarów nie okaże Karty Stałego Klienta ” BONUS E.Leclerc ” , punkty nie zostaną zapisane i nie będą dopisywane do karty w terminie późniejszym. Nie jest możliwe łączenie kont ani przelewanie punktów z jednej karty na inne .  Przed zakończeniem transakcji Klient powinien poinformować pracownika kasy, czy chce skorzystać z punktów zgromadzonych na swojej Karcie Stałego Klienta w celu odbioru bonu .
 4. Informacja o całkowitym stanie punktów jest dostępna po wydrukowaniu paragonu fiskalnego Klienta, którego Karta Stałego Klienta została zeskanowana w kasie. Klient posiadający Kartę Stałego Klienta nie może dysponować zgromadzonymi punktami w inny sposób niż opisany w regulaminie .
 5. Zgromadzone na karcie punkty nie podlegają wymianie na gotówkę , wymiana przysługuje tylko na bony 10 PLN, 20 PLN, 50 PLN lub 100 PLN.
 6. Akcja trwa do dnia 31.12.2022. Jeżeli Klient nie wykorzysta punktów zgromadzonych na swojej karcie przed ww. datą, nie przysługują mu żadne roszczenia. Po tej dacie następuje automatyczne wyzerowanie karty, chyba że Organizator postanowi inaczej, o czym poinformuje wcześniej Posiadaczy Kart Stałego Klienta.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione dysponujące Kartami Stałego Klienta m.in. na skutek kradzieży czy zgubienia karty. Jednak w przypadku powiadomienia o utracie lub kradzieży karty organizator dokona blokady karty. Klient po złożeniu pisemnego wniosku oraz przedstawieniu dowodu osobistego jest uprawniony do uzyskania nowej Karty Stałego Klienta w BOK. W przypadku wykorzystywania Karty Stałego Klienta i Programu Lojalnościowego niezgodnie z jego celami i postanowieniami, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty Stałego Klienta na czas określony lub likwidacji konta.
 8. Ewentualne reklamacje można zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora, bądź e-mailem: reklamacje@leclerc.lublin.pl . Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 9. Dane osobowe : w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie : zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym , ochrony danych osobowych , odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc na stronie: www.leclerc.pl/bonus/obowiazek_informacyjny/
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji „BONUSOWE BONY” w dowolnym momencie, po uprzednim poinformowaniu o tym Klientów. W tym celu umieści na terenie marketu widoczne informacje o zakończeniu akcji na 30 dni przed jej wygaśnięciem.
 11. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie www.lublin.leclerc.pl

ANEKS 

REGULAMINU AKCJI LOKALNEJ „BONUSOWE BONY”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E.Leclerc

Wydany w dniu 30.12.2022 r. przez organizatora akcji „Bonusowe Bony” –  

Lublindis Polska sp. z o.o. ,
 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 19, NIP:  9462651328, REGON: 360633440,
KRS: 0000540601, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „E.Leclerc
przy ul. Tomasza Zana 19”.

Organizator postanawia wydłużyć czas trwania akcji i wydać aneks do Regulaminu o następującej treści:

 1. Zmianie ulega treść punktu 16 Regulaminu akcji lokalnej „Bonusowe bony”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 16. Akcja trwa do dnia 30.06.2023r. Jeżeli Klient nie wykorzysta punktów zgromadzonych na swojej karcie przed ww. datą, nie przysługują mu żadne roszczenia. Po tej dacie następuje automatyczne wyzerowanie karty, chyba że Organizator postanowi inaczej, o czym poinformuje wcześniej Posiadaczy Kart Stałego Klienta. „

 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu akcji lokalnej „Bonusowe bony”  pozostają bez zmian.