Bormioli

REGULAMIN AKCJI POJEMNIK BORMIOLI „Wymień stary pojemnik do żywności na nowy szklany”

 1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

 1. Akcja – AKCJA POJEMNIK BORMIOLI „Wymień stary pojemnik do żywności na nowy szklany”.
  1. OrganizatorFLORENTYNA Sp. z o.o., NIP 617 025 44 35, z siedzibą w Korzkwy 31,   63-300 Pleszew.
  1. Placówka – sklep E.Leclerc biorący udział w Akcji; lista sklepów E.Leclerc biorących udział w Akcji zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  1. POK – Punkt Obsługi Klienta w Placówce.
  1. Kupon – kupon rabatowy, wydawany  w Punkcie Obsługi Klienta w czasie obowiązywania Akcji, w zamian za  przyjęty od Uczestnika i stanowiący jego własność pojemnik do żywności, uprawniający do otrzymania 50 % rabatu na zakup pojemnika szklanego marki Bormioli, dokonany w Placówce w okresie obowiązywania Akcji – wzór kuponu rabatowego został przedstawiony w Załączniku  nr 3 do Regulaminu.
  1. Pojemnik stary do żywności – pojemnik do żywności zużyty stanowiąca własność Uczestnika Promocji bez względu na rozmiar i rodzaj. Pojemniki przekazywane są do utylizacji.
  1. Pojemnik marki Bormioli  – szklane naczynie służące do przechowywania żywności, dostępne w Placówce, wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Akcji; regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta, który znajduje się w Placówce oraz na stronie internetowej www.leclerc.pl.
  1. Uczestnik – każda osoba, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Akcji i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa.
 1. Zasady ogólne
  1. Celem Akcji jest oferowanie klientom Placówek rabatu w wysokości 50% na zakup Pojemnika marki Bormioli, po przekazaniu do POK w Placówce Pojemnika starego do żywności będącego  własnością Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie. Zebrane stare  pojemniki zostaną przez Organizatora przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów w celu poddania procesowi odzysku.
  1. Akcja odbywać się będzie w terminie od dnia 26 lipca 2022 roku do dnia 6 sierpnia 2022 roku na terenie Placówek.
  1. Akcja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
  1. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 1. Warunki uczestnictwa w Akcji

Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba, która w okresie trwania Akcji dostarczy do Placówki stary pojemnik do żywności i przekaże go na własność Organizatora, w zamian za co otrzyma Kupon oraz wyrazi intencję zawarcia umowy kupna Pojemnika marki Bormioli, w Placówce objętej Akcją, przedkładając Kupon. Lista produktów, które mogą być zakupione z rabatem na podstawie Kuponu znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 1. Zasady otrzymania Kuponu uprawniającego do rabatu
  1. Każdy Uczestnik, który w okresie obowiązywania Akcji przekaże w Placówce w POK stanowiący jego własność Pojemnik stary do żywności , uprawniony będzie do odbioru Kuponu.
   1. Uczestnik otrzyma 1 Kupon rabatowy w zamian za 1 sztukę przekazanego w POK pojemnika.
 • Zasady uzyskania rabatu na zakup Pojemnika marki Bormioli
  • Warunkiem uzyskania rabatu przez Klienta jest spełnienie przez Klienta łącznie poniższych warunków:
   • przystąpienie do zawarcia umowy kupna Pojemnika marki Bormioli w Placówce, w okresie obowiązywania Akcji;
   • przedłożenie kasjerowi Kuponu, uzyskanego przez Klienta zgodnie z postanowieniami punktu IV Regulaminu, po przystąpieniu do stanowiska kasowego, nie później niż po zamknięciu przez kasjera rachunku fiskalnego.
   • Każdy Kupon upoważnia Uczestnika do zakupu jednego Pojemnika marki Bormioli, w trakcie jednej transakcji, w cenie pomniejszonej o rabat w wysokości 50% rabatu wobec ceny widniejącej na etykiecie cenowej w Placówce z zastrzeżeniem, iż w przypadku skorzystania przez Uczestnika także z innych promocji prowadzonych w tym samym czasie w Placówce, łączna wartość przyznanych Uczestnikowi rabatów na zakup Pojemnika marki Bormioli nie może przekroczyć 90% ceny Pojemnika Bormioli widniejącej na etykiecie cenowej produktu.
   • Podczas jednorazowych zakupów w Placówce można przedstawić do realizacji tylko jeden Kupon.
   • Realizacja Kuponu może nastąpić w dowolnej Placówce, w okresie obowiązywania Akcji.
 • Informacje o Akcji

Informacje dotyczące Akcji można otrzymać w POK-u w Placówce oraz na stronie internetowej www.leclerc.pl.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem w czasie trwania Akcji lub nie później niż w terminie do 90 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
  1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres Organizatora, z dopiskiem „Bormioli”.

Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

 • Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wraz z wysłaniem odpowiedzi wynosi nie więcej niż 21 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  • Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin, o którym mowa powyżej, może zostać niedotrzymany, Organizator poinformuje Uczestnika o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  • Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. Pozostałe sprawy dotyczące reklamacji będą rozpatrywane na zasadach ogólnych z kontraktu centralnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że w przypadku złożenia reklamacji i podania swoich danych osobowych, o których mowa w punkcie VII ustęp 2 niniejszego Regulaminu:

1) administratorem  danych osobowych Uczestnika jest FLORENTYNA Sp. z o.o., z siedzibą w Korzkwy 31, 63-300 Pleszew, zaś

inspektorem ochrony danych w spółce Florentyna jest Pani Katarzyna Baranowska kbaranowska@florentyna.com.pl;

2) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację;

3) odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Organizator;

4) dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego i ewentualnego rozpatrzenia roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika;

6) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do otrzymania nieodpłatnej kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uzasadnionych przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;

8) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do GIODO, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Uczestnika danych osobowych określonych w punkcie VII ustęp 2 Regulaminu jest warunkiem rozpatrywania reklamacji.

VIII.  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji wraz z załącznikami jest dostępny do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Placówki oraz na stronie internetowej www.leclerc.pl.
 2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w czasie trwania Akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w Placówkach lub w Internecie na stronie www.leclerc.pl. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie nie będą miały wpływu na transakcje zawarte przez Uczestników przed wejściem w życie zmiany.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Placówkach lub w Internecie na stronie www.leclerc.pl.
 6. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

Załącznik nr 1 – Lista Placówek

 • BEŁCHATÓW Adres: Staszica 20, 97-400 Bełchatów
  • BYDGOSZCZ Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 26, 85-094 Bydgoszcz
   • CHORZÓW Adres: ul. Żołnierzy Września 22; 41-500 Chorzów
    • ELBLĄG Adres: Żeromskiego 2, 82-300 Elbląg
     • GDAŃSK Adres: Obrońców Wybrzeża 1, 80-398 Gdańsk
      • GLIWICE I Adres: Tarnogórska 19, 44-102 Gliwice
       • GLIWICE II Adres : Rybnicka 148, 44-102 Gliwice
       • JAROSŁAW Adres : Sikorskiego 2, 37-500 Jarosław
       • KATOWICE Adres: Gen. W. Jankego 15d, 40-615 Katowice
       • KĘDZIERZYN-KOŹLE Adres: ul. Jana Pawła II 30; 47-220 Kędzierzyn Koźle
       • KOŁOBRZEG Adres: ul. Koszalińska 36; 78-100 Kołobrzeg
       • KONIN Adres: ul. Przyjaźni 4; 62-510 Konin
       • KŁODZKO Adres: Siedziba: Dusznicka 1a, 57-300 Kłodzko
       • LUBLIN I Adres: Tomasza Zana 19, 20-601 Lublin
       • LUBLIN II Adres: Turystyczna 1, 20-207 Lublin
       • ŁÓDŹ Adres: Inflancka 45, 91-852 Łódź
       • MALBORK Adres: Sikorskiego 2; 82-200 Malbork
       • MIELEC Adres : Powstańców Warszawy 4, 39-300 Mielec
       • NOWY TARG Adres: ul. Składowa 2; 34-400 Nowy Targ
       • OLEŚNICA Adres: S. Moniuszki 69, 56-400 Oleśnica
       • OSTROŁĘKA Adres : Jana Pawła II 4, 07-410 Ostrołęka
       • OSTROWIEC Adres: 11 listopada 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
       • OSTRÓW WIELKOPOLSKI Adres: Limanowskiego 8; 63-400 Ostrów Wielkopolski
       • POZNAŃ Adres: Winklera 1, 60-246 Poznań
       • PRZEMYŚL Adres: ul. Sportowa 11; 37-700 Przemyśl
       • RADOM Adres: Toruńska 1, 26-612 Radom
       • RACIBÓRZ Adres:
       • RZESZÓW Adres: Rejtana 69, 35-959 Rzeszów
       • SŁUPSK Adres: Szczecińska 36k, 76-200 Słupsk
       • SOSNOWIEC Adres: Braci Mieroszewskich 2a; 41-200 Sosnowiec
       • STALOWA WOLA Adres:
       • SZCZECIN Adres: Rostocka 15; 71-787 Szczecin
       • ŚREM Adres: Kolejowa 1a; 63-100 Śrem

ŚWIDNICA Adres: Strzegomska 2; 58-105 Świdnica

 • TORUŃ Adres: Łyskowskiego 8, 87-100 Toruń
  • TYCHY Adres: Budowlanych 75, 43-100 Tychy
   • WARSZAWA BIELANY Adres: Aspekt 79, 01-904 Warszawa
    • WARSZAWA JUTRZENKI Adres: Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa
     • WARSZAWA URSYNÓW Adres: Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
      • WROCŁAW Adres: Zakładowa 2/4, 50-231 Wrocław
       • ZAMOŚĆ Adres: UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 13,22-400 ZAMOŚĆ
       • ZIELONA GÓRA Adres: Wyszyńskiego 18, 65-536 Zielona Góra

Załącznik nr 2 – Lista Produktów

Załącznik nr 3 – Kupon Rabatowy